» مزایای استعمال از گچ مایع در باغ ها پسته


1 . حاوي عنصرها غذايي مالامال مصرف كلسيم وگوگرد
2 . بهبود و افزايش استحكام خاك
3 . تصحیح خاك هاي سديمي
4 . افزايش نفوذپزيري خاك
5 . تصحیح خاكهاي متراكم و رسي
6 . كاهش ph خاك
7 . شستشوي بُر B اضافي از خاك
8 . تصحیح نسبت كلسيم به منيزيم
9 . افزايش بازده آبياري و كاهش مصرف آب
10 . كاهش زمان اضطراری جهت شخم زني بعداز آبياري
11 . تنظيم جذب موادتشکیل دهنده غذايي
12 . افزايش كيفيت مال
13 . پوك شدن خاك
14 . كاهش اثر نامطلوب سديم كلرايد
15 . بهبود اكسيژن رساني به ريشه
16 . كمك به رویش و تكثير كرم هاي خاكي
17 . جلوگيري و كاهش زمان غرقابي خاك
18 . مصرف بسيار كمتر نسبت به گچ ناپخته معدني و بازده فراتر
19 . كمك به برداشت نيتروژن به وسیله باكتري ها
20 . آزادسازي يون پتاسيم جهت جذب گياه
21 . افزايش بازده توليد متاع
22 . قابليت جذب سهل وآسان خیس و بيشتر نسبت به گچ نپخته
23 . عدم وجود منيزيم و سديم در گچ مايع
24 . عدم وجود آهك در گچ مايع
25 . تأمين كلسيم مورد نياز پسته با اعتنا به مصرف بالاي كلسيم در پسته
26 . حد اقل تثبيت در خاك بعلت محلول و ميكرونيزه بودن
27 . كاهش موادتشکیل دهنده سنگين در خاك
28 . شکافت راحت در خاك و دراختیار ريشه قرار تصاحب کردن بعلت كاملأ محلول بودن و حركت با آب آبياري
29 . سهولت به کارگیری در سيستم آبياري پایین فشار
30 . ای سی EC مضاعف کم
31 . بازدارنده از سله بستن خاك بعد از آبياری
32 . افزايش پايداري مواد آلي و بهبود خاكدانه
33 . كاهش وزن منحصر خاك
34 . كاهش فرسايش خاك
35 . افزايش شکافت آب آبياري

آخرین مطالب این وبلاگ