» زمان کوددهی سرک ازت گياه کلزاكلزا نياز فراواني به ازت داراست و استعمال از كود ازته براي افزايش عملكرد ضروري است ,
كلزاي پاييزه 70 كيلوگرم ازت از خاك جذب مي كند , يك بدن دانه برداشت شده كلزا با 42 درصد روغن و 38 درصد پروتئين در كنجاله , محتوي 35 كيلوگرم ازت است , كود مورد نياز كلزا براي دستيابي به عملكردي مناسب , از 50 كيلوگرم ازت در هكتار تا 240 كيلوگرم گوناگون است . به صورت كلي 300 كيلوگرم در هكتار كود ازته در هر هكتار كشت كلزا نياز مي باشد , كه اين ميزان ازت به صورت يك سوم در هنگام كاشت ( ازت پايه ) و دوسوم در دو تراز از رویش به صورت سرك مصرف مي شود .
گياهاني كه در گیر كمبود ازت می‌باشند , كوتاه باقی‌مانده و رنگ شاخ و برگ آن ها از سبز تيره به سبز كم رنگ تا زرد رنگ مي گرايد . ازت از برگهاي پير به برگهاي برنا منتقل مي شود و برگهاي پيرتر خشك مي شوند . برگهاي باقيمانده اکثر وقت ها ارغواني و بي رنگ مي شوند . تعداد غلافها كم و عملكرد به شدت كاهش مي يابد .
بهترين زمان براي دادن كود ازته , در پايان فصل زمستان است . كاربرد ازت در حین كشت و فرآیند اوليه به ويژه در كشت هاي زودهنگام موجب افزايش رویش رويشي مي شود كه اثر كمي در عملكرد دارااست . كاربرد كود نيتراته در تراز گلدهي نيز مشكل است , زيرا در اين زمان خاك استارت به خشك شدن مي كند و قابليت دسترسي كود به بارندگي يا آبياري بستگي داراست .
ازت وقتي به شكل نيترات به کارگیری مي شود , خيلي سريع خیس براي گياه قابل دسترسي است , البته كلزا مي تواند فرم آمونياكي را نيز استعمال كند . كود آلي منبعي از ازت است البته میزان آن در اشکال گوناگون كودهاي آلي متغير است , در نتيجه مقادير معین مصرف آن را مي توان تعيين كرد .

آخرین مطالب این وبلاگ