مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» عوامل موثربرگلدهی فضای سبز میوه


1 - شدت نوروفروغ :
هرچه شدت نوربیشترباشد ایجاد جوانه گل ارتقا میبابد .
نکته حائض اهمیت صورت تاج درخت ومیزان رخنه نوردرآن می باشد . به جهت عدم وصال نوربه قسمتهای داخلی ومرکزی , میوه کافی تشکیل نمی‌شود درنتیجه طبیعت دارنده شاخ وبرگ فراوان بایستی هرس شوند .

2 - هرس :
درمورد هرس اعتنا متعددی می بایست کرد . دردرختان برنا هرس سبب ساز تشدید پرورش رویشی وبه تأخیرانداختن تشکیل جوانه های گل میشود . دردرختان پیر به خاطرکاهش نقاط رویش , میزان رویش رویشی تشدید میگردد . ولی هرس ریشه بجهت کم حجم شدن ریشه ها مقدارکمتری آب ومواد غذایی دراختیاردرخت قرارگرفته وگلدهی را تشدید می نماید .

3 - ریزش برگها : به دلیل کاهش کربوهیدرات میزان گلدهی را کاهش می‌دهد .


4 - رطوبت : کاهش رطوبت درزمان گلدهی , ارتقاء گلدهی را به دنبال دارااست . زیرا رویش رویشی کم شده ومواد غذایی دردست گلها قرارداده میشود .

5 - کود دادن :
کودهای ازته ودامی گلدهی را به تأخیرمی اندازد . در فضای سبز بارورنیزکود ازته مضاعف کاهش گلدهی را منجرمی شود . اما درمورد درختانی که پرورش رویشی پاره ای دارا‌هستند دادن کود ازته منجر ارتقاء تشکیل جوانه گل میشود . زیرا مقدارسطح فتوسنتزوتولید کربوهیدرات ارتقاء مییابد .


6 - بازوبسته بودن شاخه ها :
درشاخه های افقی ارتقا گلدهی داریم . ( سبب ارتقاء کربوهیدرات می شود ) واحتمالا منجر سنتز اتیلن نیزمی گردد .

7 - پوست بری وحلقه برداری : ( scorling and Ringing )

پوست برداری سبب ارتقا گلدهی شاخه ها ودردرختان برنا سبب زودباردهی میشود . رینگ برداری درمورد به گل نشاندن طبیعت پرکننده ونیزجهت تسریع گلدهی نهالهای برنا دربرنامه تصحیح طبیعت استعمال میشود .

نکته : رینگ برداری درشاخه های کوچک ودرختان خیلی برنا که برگهای آن ها دراثرعوامل گوناگون ریزش کرده اثری درافزایش گلدهی ندارد .

نکته : درزمان رینگ برداری چندهفته پیشین ازتشکیل جوانه های گل دربهارمی باشد ومکان آن تنه یا این که شاخه های دارای اهمیت است .


جشنواره به مدرسه بر می‌گردیم - دیجی کالا
فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


جشنواره به مدرسه بر می‌گردیم - تا ۷۰٪ تخفیف - دیجی کالا جشنواره به مدرسه بر می‌گردیم - تا ۷۰٪ تخفیف - دیجی کالا مشاهده